Lai sekmētu Ikšķiles vidusskolas katra skolotāja izaugsmes, koncepcijas un pedagoģiskā kolektīva meistarības līmeņa motivētu profesionālā līmeņa paaugstināšanu,  Ikšķiles vidusskolā darbojas sešas metodiskās komisijas:

  • Sākumskolas metodiskā komisija (vadītāja: Zane Āboliņa);
  • Kultūras un sporta metodiskā komisija (vadītājs: Iļja Nazarovs);
  • Sociālās un pilsoniskās audzināšanas metodiskā komisija (vadītāja: Ruta Dišereite);
  • Dabaszinību un inženierzinātņu metodiskā komisija (vadītāja: Madara Miltoviča);
  • Valodu metodiskā komisija (vadītāja: Sandra Erinovska);
  • Matemātikas un datorzinību metodiskā komisija (vadītāja: Ligita Briede).

Metodisko komisiju reglaments