Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2019-06-06
 

Dokumentu pieņemšana

uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 10.klasē

1)   vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (programmas kods 31012011);

2)   vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (programmas kods: 31013011);

 

no 2019.gada 17.jūnija līdz 25.jūnijam

skolas kancelejā darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00.

 

Iestājpārbaudījumi

2019.gada 26.jūnijā plkst.10.00.

Rezultāti par izglītojamo uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 10. klasē tiks paziņoti 2019.gada 27.jūnijā.

Ikšķiles vidusskolas direktores

15.05.2019. rīkojums Nr. 1-9/36

Piesakoties uzņemšanai vidusskolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vai uzrāda pasi;
  • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • vecāka (aizbildņa, pilnvarotās personas) vai izglītojamā, kas vecāks par 18 gadiem, direktoram adresēts iesniegums (aizpilda skolas veidlapu)

Mūsu vidusskola piedāvā:

- apgūt priekšmetus (atkarībā no izvēlētās programmas), kurus daudzas skolas pat nepiedāvā, piemēram, matemātiskā analīze (E), mehatronika (E), tehniskā grafika (E), drāmas pamati (H), prezentācijas prasmes (H);

- skolēniem draudzīgu vidi ar plašām iespējām aktīvi darboties skolēnu pašpārvaldē, projektos un interešu izglītībā.

Mūsu iepriekšējā gada 12.klases absolventu tālākizglītība

No Ikšķiles vidusskolas 12.klasi absolvējušajiem 23 skolēniem - 21 (91%) ir iestājies vēlamajās mācību iestādēs (daudzi arī budžeta grupās).

Mācību iestādes, kuras  izvēlējušies mūsu absolventi:

  • septiņi – Latvijas Universitāte (datorikas fakultāte, angļu un franču  filoloģijas fakultātes, informācijas un komunikācijas zinātnes, kultūra un sociālā antropoloģija);
  • pieci - Rīgas Tehniskā Universitāte (datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, inženierekonomikas un vadības fakultāte; aviācijas transports, būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
  • divi– Rīgas Stradiņa Universitāte (ārstniecības fakultāte);
  • divi - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (fizioterapija un sporta treneris);
  • pa vienam  - Rīgas Medicīnas koledža, Alberta Koledža, Rīgas Celtniecības Koledža, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte.