2018-06-18
 

9. klases absolventi!

 Dokumentu pieņemšana

uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 10.klasē

1)   vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (programmas kods 31012011);

2)   vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (programmas kods: 31013011);

 

no 2018.gada 18.jūnija līdz 26.jūnijam

skolas kancelejā darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00.

 

          Iestājpārbaudījumi

2018.gada 27.jūnijā plkst.10.00.

          Rezultāti par izglītojamo uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 10. klasē tiks paziņoti 2018.gada 29.jūnijā.

Ikšķiles vidusskolas direktores 14.05.2018. rīkojums Nr. 1-9/41

Piesakoties uzņemšanai vidusskolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vai uzrāda pasi;
  • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • vecāka (aizbildņa, pilnvarotās personas) vai izglītojamā, kas vecāks par 18 gadiem, direktoram adresēts iesniegums (aizpilda skolas veidlapu).