Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2018-11-20
 

Sociālās uzņēmējdarbības  mācību pasākums 

 Labdarības tirdziņš “Sarkanbaltsarkans”

2018.gada 20. novembrī

 Nolikums.

Mērķi.

Vākt līdzekļus un ziedojumus Ikšķiles novada sociāli maznodrošināto ģimeņu Ziemassvētku dāvanām.

Veidot skolēniem izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, organizējot praktiskas darbības vidi.

Mērķauditorija. Tiešā   - sociāli maznodrošinātas Ikšķiles novada ģimenes

10.  - 11. klašu skolēni – produktu/pakalpojumu izstrāde un realizācija, peļņas ziedošana sociāliem mērķiem

Netiešā – 5.- 9.  un 12. klašu skolēniproduktu/pakalpojumu izvērtējums un iegāde

Pasākuma gaita.

10.- 11. kl. skolēni izveido grupas – SMU prototipus: 3-5 dalībnieki katrā

Katra grupa sagatavo produktu vai pakalpojumu, kuru realizē netiešai mērķauditorijai, lai peļņu izmantotu sociālajam mērķim.

Labdarības tirdziņš “Sarkanbaltsarkans” notiek 20.11.2018. skolas aktu zālē no 12:00- 13:30 ( 1., 2. ēšanas starpbrīdis).

Katrai grupai 11:00 pēc izlozes tiek iedalīta tirdzniecības vieta, grupai jārūpējas, lai tirdzniecības vietā un ap to tiktu uzturēta kārtība gan tirgus laikā, gan to slēdzot. Grupa iekārto vietu, atbilstoši tēmai un drīkst izmantot visa veida produktu/pakalpojumu virzīšanu tirgus laikā (audio, video reklāmu, pos materiālus, dažādus mārketinga elementus utt.). Obligāta prasība– reklāmas plakāts.

Grupas piedāvā labdarības tirdziņā pašu darinātas lietas: suvenīrus, kancelejas preces, rotaļlietas, rotas, dažādus izstrādājumus un/vai pārtikas preces vai pakalpojumus.

Grupa līdz nākamās dienas 21.11. plks.10:00  iesniedz ppt formātā (5-7 slaidi) atskaiti-pašvērtējumu, obligāti iekļaujot tajā aprēķinus (izdevumi,  ieņēmumi, nulles punkts, peļņa) un iesniedz labdarībai nopelnīto peļņu,  sastādot PN aktu Vērtēšanas komisijai.

Vērtēšana

Vērtēšanas komisija: A.Avišāne, S.Erinovska, E. Deribo,  T.Āboltiņš (Ikšķiles novada pašvaldības uzņēmēju b-bas pārstāvis), I.Rasima.

Vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits – 18 punkti

1.

Produkta atbilstība tēmai

3 p.

2.

Preces, pakalpojuma kvalitāte

3 p.

3.

Reklāmas atbilstība precei, merķauditorijai.

5 p.

4.

Tirdzniecības stenda noformējums, preču izkārtojums

5 p.

5.

Aprēķinu precizitāte, iesniegšana noteiktajā termiņā

10 p.

6.

Lielākās peļņas guvējs

Pēc ranžējuma no augstākā uz zemāko punktu skaitu 10-1

Ja darba atskaite un peļņa tiek iesniegta pēc norādītā termiņa, tad par katru nokavēto dienu vērtējums tiek samazināts par 3 punktiem.

Punkti tiek pārvērsti 10 ballu skalā, visi grupas dalībnieki saņem vienādu, visai grupai piešķirtu vērtējumu.

Aktivitātes laikā tās process tiek dokumentēts fotografējot. Iegūtais materiāls tiek izmantots aktivitātes publiskošanai Ikšķiles vidusskolas izveidotajās sociālo tīklu vietnēs.

Labdarībai savāktie līdzekļi tiek nodoti Ikšķiles novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai Egitai Landsbergai.