Aktuāli!

Šajā mācību gadā stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klases dienasgrāmatās. 

 

Skolas bibliotēka

Saskaņā ar Ikšķiles vidusskolas nolikumu un valstī pastāvošiem normatīviem aktiem skolā darbojas bibliotēka.

    Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida  informācijai;
  • attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, izgūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
  • veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;
  • īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;
  • atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā;
  • atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

    Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements un lasītava, kurā skolēni var pavadīt savu brīvo laiku izglītojoties.

Ikšķiles vidusskolas bibliotēkas izsniegto mācību grāmatu lietošanas kārtība

Ikšķiles vidusskolas bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas vadītāja Anita Siliņa

Bibliotekāre Ilze Ļeonova

Tālrunis: 65020993

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks:

Pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00

Otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30

Trešdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00

Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00

Piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.14.30