Aktuāli!

    Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, un skolēnu brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu,  21.10. plānotā testēšana tiek atcelta.

    Izglītības  iestāžu audzēkņu  un darbinieku testēšana tiks atsākta nedēļu pirms atgriešanās izglītības iestādēs klātienē:

1.-3. klasēm – 28.10. no plkst. 08:00 – 10:00 – par testēšanas kārtību un organizāciju informācija sekos no klases audzinātājiem.

4.- 12. klasēm testēšana atsāksies pirms mācību atsākšanas klātienē. Provizoriski – 11.11. (informācijas sekos).

 

VECĀKIEM

 

Par brīvpusdienu kuponiem daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Daudzbērnu ģimenēm, lai viņu bērni saņemtu brīvpusdienas, ir jāraksta iesniegums sociālajam dienestam (Ikšķiles sociālais dienests Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052  T.: 65 055 459; 68 625 938   E-dokumentu iesniegšana: socialaisdienests@ikskile.lv) Sociālais dienests to izskata un paziņo lēmumu iesniedzējam un skolai, ja tiek piešķirtas brīvpusdienas.

Pēc tam, kad skola saņem informāciju par to, ka ir piešķirtas brīvpusdienas, skolēniem tiek sagatavoti kuponi. Kuponi tekošajam mēnesim tiek atstāti pie dežurantes (pie skolas centrālajām durvīm). Skolēni saņem vēstuli e-klases pastā par to, kad var doties pēc kuponiem. Uzrādot kuponu (ko jānogriež no kuponu lapas) skolas ēdnīcā  var saņemt kompleksās pusdienas (kuponu jāatdod kasierei). 

Skolēni neskaidrību gadījumā var nākt uz 014. kab., rakstīt e-klasē Ilzei Putenei-Cīrulei vai zvanīt 29104949.

Infogrammas par ēdināšanas pabalstu piešķiršanu.

 

SĀKUMSKOLAS SKOLĒNU VECĀKIEM:

Pagarinātās darba dienas grupu grafiks 2021./2022.mācību gads

 

 

Par bērnu uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 1.klasē 2021./2022.m.g.

 Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2021./2022. mācību gadam noteikta no 01.02.2021. līdz 31.05.2021

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

 • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu un izglītojamā kartīti (veidlapas skolas kancelejā);
 • iesniedz bērna fotogrāfiju (3x4, skolēna apliecībai);
 • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Līdz 01.09.2021. skolas kancelejā jāiesniedz:

 • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
 • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa,) ar ģimenes ārsta slēdzienu.

 

Iesniegumus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: vidusskola@ikskile.lv  

Formas aizpildīšanai:

Iesniegums Word formātā

Iesniegums PDF formātā

Pēc valstī noteikto ierobežojumu atcelšanas, dokumenti tiks pieņemti klātienē skolas kancelejā darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00. Datums tiks precizēts.

            Ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.36/2014 “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1.klasēs” var iepazīties skolas mājaslapā:  www.ikskilesvidusskola.lv (sadaļā - Skolas noteikumi)

Informācija pa tālruni 65030236, 63509266

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv

 

Par skolēnu uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 10.klasē 2021./2022.m.g.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana Ikšķiles vidusskolas kancelejā

no 2021. gada 14. jūnija līdz 18. jūnijam.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums;
 • apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
 • sekmju izraksta (pielikuma apliecībai par pamatizglītības iegūšanu) kopija (uzrādot oriģinālu);
 • dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vai uzrāda pasi;
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u), potēšanas karte (veidlapa 063/u);
 • pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopija, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona;
 • bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu bērnam vai šāda lēmuma apliecinātu kopija, ja pieteikumu iesniedz likumiskais aizbildnis.

Aizpildāmās formas:

Iesniegums Word formātā

Iesniegums PDF formātā

Ar kārtību izglītojamo uzņemšanai vidusskolas programmā var iepazīties šeit.

Informācija pa tālruni 65030236, 63509266

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv