Aktuāli!

Nākamās skolēnu un darbinieku testēšanas reizes paredzētas 23.septembrī un 7.oktobrī.

Tā kā rodas arvien vairāk jautājumu, kas ir karantīna un kas ir jāievēro, lūgums iepazīties ar skaidrojumu: https://covid19.gov.lv/covid-19/drosibas-pasakumi/karantina.

Ja tiek pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi, fiziskām personām sods var sasniegt līdz 2000 eiro!

Jaunumi

9.klašu absolventu uzmanībai
2019-06-06

Dokumentu pieņemšana

uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 10.klasē

1)   vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (programmas kods 31012011);

2)   vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (programmas kods: 31013011);

 

no 2019.gada 17.jūnija līdz 25.jūnijam (papildus uzņemšana 13.augusts līdz 27.augusts)

skolas kancelejā darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00.

 

Iestājpārbaudījumi (ja vērtējumi virziena priekšmetos ir zem 6 ballēm)

2019.gada 26.jūnijā plkst.10.00 (papildus uzņemšanai 28.augustā)

Rezultāti par izglītojamo uzņemšanu Ikšķiles vidusskolas 10. klasē tiks paziņoti 2019.gada 27.jūnijā.

Ikšķiles vidusskolas direktores

15.05.2019. rīkojums Nr. 1-9/36

Piesakoties uzņemšanai vidusskolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vai uzrāda pasi;
  • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • vecāka (aizbildņa, pilnvarotās personas) vai izglītojamā, kas vecāks par 18 gadiem, direktoram adresēts iesniegums (aizpilda skolas veidlapu)

Mūsu vidusskola piedāvā:

- apgūt priekšmetus (atkarībā no izvēlētās programmas), kurus daudzas skolas pat nepiedāvā, piemēram, matemātiskā analīze (E), mehatronika (E), tehniskā grafika (E), drāmas pamati (H), prezentācijas prasmes (H);

- skolēniem draudzīgu vidi ar plašām iespējām aktīvi darboties skolēnu pašpārvaldē, projektos un interešu izglītībā;

- stipendijas labiniekiem.

Mūsu iepriekšējā gada 12.klases absolventu tālākizglītība

No Ikšķiles vidusskolas 12.klasi absolvējušajiem 23 skolēniem - 21 (91%) ir iestājies vēlamajās mācību iestādēs (daudzi arī budžeta grupās).

Mācību iestādes, kuras  izvēlējušies mūsu absolventi:

  • septiņi – Latvijas Universitāte (datorikas fakultāte, angļu un franču  filoloģijas fakultātes, informācijas un komunikācijas zinātnes, kultūra un sociālā antropoloģija);
  • pieci - Rīgas Tehniskā Universitāte (datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, inženierekonomikas un vadības fakultāte; aviācijas transports, būvniecības inženierzinātņu fakultāte);
  • divi– Rīgas Stradiņa Universitāte (ārstniecības fakultāte);
  • divi - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (fizioterapija un sporta treneris);
  • pa vienam  - Rīgas Medicīnas koledža, Alberta Koledža, Rīgas Celtniecības Koledža, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte.