Aktuāli!

Sakarā ar valdības pieņemto lēmumu, 29.maijā stundas nenotiek!

EKSĀMENI NOTIEK!!!

Vēlam veiksmi!

Skolas noteikumi

Skolas noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi (ar grozījumiem no 25.08.2016)

Iekšējās kārtības noteikumu 2022.gada 5.janvāra grozījumi.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (ar 29.08.2022.)

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Kārtība, kādā IVSK tiek organizēts izglītības process un tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Pielikums kārtībai, kādā IVSK tiek organizēts izglītības process un tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Rīcības plāni, konstatējot pozitīvu Covid-19 testu skolēnam vai klasei: 

Kārtība, kādā Ikšķiles vidusskolā no 2021.gada 19.aprīļa īstenojamas formālās izglītības āra nodarbības

1. klašu uzņemšanas noteikumi

Kārtība, kādā organizējamas mācību ekskursijas un ekskursijas Ikšķiles vidusskolā

Kārtība, kādā organizējama projektu nedēļa Ikšķiles vidusskolā

Skolēnu, vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība IVSK

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē (ar 07.01.2019)

Darba kārtības noteikumi

IVSK izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Skolēniem izsniegto skolas datoru lietošanas noteikumi

Iesniegums par skolas kavējumu (ar 01.01.2019.)

Pagarinātās dienas grupas darba kārtības noteikumi

Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes noteikumi

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

Problēmu risināšanas shēma

Ciklogramma

Infogramma: Skolēna rīcība, ja viņš kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai

Infogramma: Skolotāju, atbalsta personāla un Skolas vadības rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu

Infogramma: Skolotāju, atbalsta personāla un Skolas vadības rīcība, ja noticis konflikts starp skolēnu un skolotāju vai citu Skolas darbinieku

Skolas drošības noteikumi

Noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.

Noteikumi par drošību skolā, tās teritorijā, ekskursijās un pārgājienos

Noteikumi par drošibu izglītības iestādes organizētajos pasākumos

Noteikumi par drošību sporta sacensībās un nodarbībās

Ugunsdrošības noteikumi skolēniem

Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā

Drošības noteikumi bioloģijas un ķīmijas kabinetā

Drošības noteikumi fizikas kabinetā

Drošības noteikumi informātikas kabinetā

Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju kabinetā (meitenēm)

Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju kabinetā (zēniem)

Elektrodrošibas noteikumi skolēniem