Aktuāli!

Sakarā ar valdības pieņemto lēmumu, 29.maijā stundas nenotiek!

EKSĀMENI NOTIEK!!!

Vēlam veiksmi!

Bibliotēkas pasākumu plāns

 

IKŠĶILES VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS

 DARBA PLĀNS 2022./2023. gadam.

Bibliotēkas grāmatu fonds: 29823

Lietotāju skaits: 1992

 Bibliotekāres: Anita Siliņa, Sanita Čiekure-Salceviča, Sigita Flintere.

 

Darbs ar skolēniem

 

1.klašu skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēku

 

Septembris, oktobris

Sigita Flintere

Lasīšanas veicināšanas pasākumi

 

Visu mācību gadu

Visi bibl.darbinieki

Bibliotēkas resursi – atbalsts mācībām

Pamatiemaņas informācijas meklēšanā Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogā pēc dažādiem kritērijiem.

7.kl.,10.kl. Novembris, decembris, marts

Sanita Čiekure-Salceviča

Grāmatu lasīšanas maratons "Lasītprieks nav zudis". (1. - 4. klasei).

Novembris/decembris

 

Sigita Flintere

 

"Grāmatu pavēlnieks" - čaklākais grāmatu lasītājs (1.- 6. klasei)

Janvāris - aprīlis

Sigita Flintere

 

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2022 lasījumos!

 

14.- 20. novembrim

Anita Siliņa

Darbības joma

 

Plānotie pasākumi

Norises laiks

Atbildīgais

Pasākumi bibliotēkā

 

Tematiskās izstādes

Visu mācību gadu

Visi bibl.darbinieki

"Bērnu jauniešu un vecāku žūrija”

No 20.05.22. -2023. g. pavasarim

Anita Siliņa

“Teksti apkārtējā vidē un mākslā”

Kā tekstu uztver apkārtējā vidē.Teksta  interpretēšana saistībā ar sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. Radošā darbnīca.

7.kl., 10.kl.- Janvāris, februāris

 

Sanita Čiekure-Salceviča

“Pie virtuālas Ziemassvētku eglītes”

Radošs piedzīvojums, audio eksperiments Ziemassvētku gaisotnē.

 Balss atpazīšana. /10.-12.kl./

Decembris

Sanita Čiekure-Salceviča

“Nacionālajās Skaļās lasīšanas sacensībās 2023”

Pavasaris 5.kl.

Anita Siliņa

Viktorīna "Mana Latvija". (1.-4. klasei)

Novembris

Sigita Flintere

“ Pasaku valstība”. Populārākie autori un to pasakas. (1.-4. klasei)

Decembris

Sigita Flintere

 "Dzīvnieku pasaule" - viktorīna, izziņas literatūra. (1.- 6. klasei).

Janvāris/februāris

Sigita Flintere

"Daba mostas" - izziņas literatūra (1.- 4. klasei)

Marts

Sigita Flintere

 "Kukaiņu pasaule" - izziņas literatūra, medijpratība (1.- 6. klasei).

Aprīlis

Sigita Flintere

 

 

 

 

 

IKŠĶILES VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS

 DARBA PLĀNS 2021./2022. gadam.

Bibliotēkas grāmatu fonds: 29001

Lietotāju skaits: 1770

Bibliotekāres Anita Siliņa, Ilze Ļeonova

 Darbības joma

 

 Plānotie pasākumi

 

 Norises laiks

 

 

Lasītāju apkalpošana ALISE

Visu gadu

 

Tematisku, literāru pasākumu rīkošana (skat. pielikumā)

Visu gadu

 

 

Informācijas pakalpojumi: uzziņu sagatavošana un sniegšana

Pēc vajadzības

 

Budžeta līdzekļu mērķtiecīga izlietošana

Visu gadu. Sadarbība ar metodisko komisiju vadītājiem.

 

Elektronisko datu bāzes izmantošana

Pēc vajadzības

 

Lasītāju apmācība ar elektroniskajiem resursiem

Pēc vajadzības

 

Bibliotekāro stundu organizēšana

Pēc vajadzības

 

Informācijas atjaunošana – mājaslapā

Pēc vajadzības

 

Darbs ar bibliotēkas obligāto dokumentāciju atbilstoši lietu nomenklatūrai.

Visu mācību gadu

Bibliotēkas krājuma organizēšana

 

Komplektēšanas process (pieprasījuma apkopošana, bibliogrāfisko datu precizēšana, sadarbība ar piegādātāju, komplektēšanas avotu izvēle: pirkumi, abonēšana, dāvinājumi, atvietošana)

Jaunākās literatūras atlase grāmatnīcā

 

Visu gadu

 

Krājumu elektroniskā uzskaites veikšana

Visu gadu

 

Jaunieguvumu ievadīšana elektroniskajā katalogā

Visu gadu

 

Iespieddarbu norakstīšana

Visu gadu

 

Bibliotēkas krājuma saglabāšana (labošana, vākošana)

 

 

Visu gadu

 

Grāmatu plauktu kārtošana un tīrīšana

Visu gadu

 

Mācību grāmatu izsniegšana

 

Augusta 2.puse, septembra 

 

Iepērkamo mācību grāmatu un darba burtnīcu nākamajam m. g. saraksta sastādīšana.

 

 

Mācību gada beigās un sākumā.

 

Jauno grāmatu un mācību līdzekļu iepirkšana, ņemšana uzskaitē

 

 

No brīža, kad ir saņemts rīkojums par finansējuma sadalījumu mācību līdzekļu iegādei

 

Jaunākās literatūras izpēte un iepērkamās daiļliteratūras un nozaru literatūras apkopošana

Visu mācību gadu

 

 

Bibliotēkas statistikas datu

ievade Latvijas digitālās kultūras kartes (LDKK) informācijas sistēmā.

- kulturasdati.lv

 

 

Februāris

 

 

Mācību grāmatu nodošana bibliotēkas fondā un savākšana

 

Maijs, jūnijs

 

Informatīvās izstādes

Mācību gada sākums

 

Iepazīstināt skolēnus ar skolas bibliotēku un tās darbību un noteikumiem

 

 

Visu mācību gadu

Uzziņu bibliogrāfiskais un informācijas darbs

Atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Visu mācību gadu

 

Sadarbība ar pedagogiem

 

Bibliotekāro stundu organizēšana un vadīšana

Pēc skolotāju pieprasījuma - visu mācību gadu

 

Informācija par  jaunāko metodisko literatūru

 

Darbs ar skolēniem

1.klašu skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēku

 

 

Septembris, oktobris

 

Tematiskās izstādes

Visu mācību gadu

Pasākumi bibliotēkā

Lasīšanas veicināšanas pasākumi

Visu mācību gadu

Bibliotēkas darbinieku tālākizglītība un profesionālā pilnveide

 

Apmeklēt aktuālus kursus un seminārus bibliotekāriem

Visu mācību gadu

 

Sadarbība ar Ogres centrālo bibliotēku

 

 

 

Visu mācību gadu

Sadarbība ar citām bibliotēkām, pedagoģiskās pieredzes apmaiņa

Sadarbība ar Ikšķiles pilsētas centrālo bibliotēku

Visu mācību gadu

 

 

 

 

IKŠĶILES VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS

 DARBA PLĀNS 2020./2021. gadam.

Bibliotēkas grāmatu fonds: 30429   Lietotāju skaits: 1562

Bibliotekāres: Anita Siliņa, Ilze Ļeonova

Veicamie pasākumi

Izpildes laiks

Lasītāju apkalpošana ALISE

Visu gadu

Tematisku, literāru pasākumu rīkošana (skat. pielikumā)

Visu gadu

Informācijas pakalpojumi: uzziņu sagatavošana un sniegšana

Pēc vajadzības

Budžeta līdzekļi mērķtiecīga izlietošana

Visu gadu. Sadarbība ar metodisko komisiju vadītājiem.

Elektronisko datu bāzes izmantošana

Pēc vajadzības

Lasītāju apmācība ar elektroniskajiem resursiem

Pēc vajadzības

Bibliotekāro stundu organizēšana

Pēc vajadzības

Informācijas atjaunošana – mājaslapā

Pēc vajadzības

Krājuma komplektēšana un organizēšana

Iespieddarbu iegāde

Visu gadu

Krājumu elektroniskā uzskaites veikšana

Visu gadu

Jaunieguvumu ievadīšana elektroniskajā katalogā

Visu gadu

Iespieddarbu norakstīšana.

Visu gadu

 

IZSTĀDES UN PASĀKUMI

          AUGUSTS

1.

Bibliotēkas un lasītavas iekārtošana

 

2.

Mācību grāmatu izsniegšana

 

3.

Mācību grāmatu iegāde

 

 

         SEPTEMBRIS

1.

“ĀBECE” izstāde

 

2.

Mācību grāmatu iegāde

 

3.

Dzejas dienas:

 

4.

Starptautiskā lasītprasmes diena

(08.09.)

5.

Rakstniekam Sudrabu Edžum – 160 (1860-1941)

(11.09.)

6.

Gleznotājai Džemmai Skulmei - 95 (1925-2019)

(20.09.)

7.

Rakstniecei Annai Brodelei - 110(1910-1981)

(16.09.)

8.

Anglu rakstniecei Agatai Kristi - 130 (1890-1976)

(15.09.)

9.

Dzejniekam Auseklim - 170 (1850-1879)

(18.09.)

10.

Eiropas Valodu diena

(26.09.)

11.

Pasaules tūrisma diena

(27.09.)

12.

Miķeļi

(29.09.)

13.

Jaunumu izstāde

 

14.

Nedēļas grāmata

 

           OKTOBRIS

1.

Starptautiskā mūzikas diena

(01.10.)

2.

Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena

(04.10.)

3.

Pasaules skolotāju diena

(05.10.)

4.

Pasaules arhitektūras diena

(06. 10.) 

5.

Pīrāgu diena

(08.10.)

6.

Rakstniecei, tulkotājai Valdai Melgalvei - 65 (1955-2007)

(20. 10.)

7.

Itāļu rakstniekam Džanni Rodāri - 100 (1920-1980)

(23.10.)

8.

Helovīns (Halloween)

(31.10.)

9.

Folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam - 185 (1835-1923)

(31.10.)

10.

Bibliotekāras stundas 1 klasēm

 

11.

Nedēļas grāmata

 

           NOVEMBRIS

1.

Amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai - 120 (1900-1949)

(08.11.)

2.

Mārtiņdiena tautas tradīcijās

(10.11.)

3.

Lāčplēša diena

(11.11.)

4.

A. Lindgrēnei veltīta izstāde

(14.11.)

5.

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENA (1918)

(18.11.)

6.

Pirmā Advente

(29. 11.)

7.

Amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam - 185 (1835-1910)

(30.11.)

8.

Grāmatu uzbūve- bibliotekārās stundas 2. klasēm

 

9.

Rakstniecei Mirdzai Bendrupei - 110  (1910-1995)

(30.11.)

10.

Nedēļas grāmata

 

 

          DECEMBRIS

1.

Publicistam, sabiedriskam darbiniekam Krišjānim Valdemāram - 195 (1825-1891)

(02.12.)

2.

Jaunumu izstāde

 

3.

Rakstniekam Žanim Grīvam - 110 (1910-1982)

(7.12.)

4.

Z. Mauriņai veltīta izstāde

(15.12.)

5.

Rakstniecei Regīnai Ezerai - 90 (1930-2002)

(20.12.)

6.

Rakstniecei Zentai Ērglei - 100 (1920-1998)

(23.12.)

7.

Nedēļas grāmata

 

8.

Ziemassvētku vakars 24. 12.

 

         JANVĀRIS

1.

R. Blaumanim veltīta izstāde

(01.01.)

2.

Janvāris - Sala mēnesis.

 

3.

 M. Zīvertam veltīta izstāde

(05.01.)

4.

Fr. Bārdam veltīta izstāde

(25.01.)

5.

Skolas bibliotēkas fonda pārraudzīšana un paplašināšana

 

6.

Uzziņu literatūras veidi bibliotēkā- bibliotekārās stundas 3. klasēm

 

7.

Skaistākās bērnu grāmatas

 

8.

Nedēļas grāmata

 

FEBRUĀRIS

1.

M. Stārastei veltīta izstāde

(02.02.)

2.

Februāris - Sveču mēnesis.

(02.02.)

3.

Č. Dikensam  veltīta izstāde

(07. 02.)

4.

J. Grotam veltīta izstāde

(09.02.)

5.

Valentīndiena

(14.02,)

6.

 H. Dorbem veltīta izstāde

(15.02.)

7.

 K. Grigulim veltīta izstāde

(16.02.)

8.

Starptautiskā dzimtās valodas diena

(21.02)

9.

Meteņi

(23.02)

10.

Vilhelmam Grimmam veltīta izstāde

( 24.02.)

11.

Nedēļas grāmata

 

MARTS

1.

A.Niedrai veltīta izstāde

(2.03.-31.03)

2.

Starptautiskā sieviešu diena

(08.03)

3.

Pavasara saulgrieži

 

4.

Jaunumu iztāde

 

5.

Pasaules dzejas diena

 

6.

Pasaules ūdens diena

(22.03.)

7.

Starptautiskā teātra diena

(27.03.)

8.

Periodiskie izdevumi bibliotēkā - bibliotekārās stundas 4. klasēm

 

9.

Marts - Sērsnu mēnesis.

 

10.

Nedēļas grāmata

 

APRĪLIS

1.

Starptautiskā bērnu grāmatu diena

(02.04.)

2.

Lieldienas

(04.04.)

3.

E. Birzniekam- Upītim veltīta izstāde

(06.04.)

4.

Starptautiskā sporta diena attīstībai un mieram

(06.04.)

5.

J. Ezeriņam veltīta izstāde

(09.04.)

6.

Starptautiskā bērnu grāmatu diena

(10.04.)

7.

Pasaules grāmatu un autortiesību diena

(23.04.)

8.

Aprīlis - Sulu mēnesis.

 

9.

Nedēļas grāmata

 

MAIJS

1.

J. Klīdzējam veltīta izstāde

(02.05.)

2.

4. maijs- LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

(04.05.)

3.

Mātes diena

(09. 05.)

4.

M. Rungulim veltīta izstāde

(16.05.)

5.

Starptautiskā muzeju diena

(18.05.)

6.

Onorē de Balzakam veltīta izstāde

(20. 05.)

7.

 M. Cielēnai veltīta izstāde

(29.05.)

8.

Vasaras svētki

(23.05.)

9.

Mācību gr. savākšana un labošana

 

10.

Maijs - Lapu mēnesis.

 

11.

Nedēļas grāmata

 

JŪNIJIS

1.

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

(01.06)

2.

Mācību gr. savākšana un labošana

 

3.

Mācību grāmatu iegāde

 

4.

Nepieciešamo grāmatu apkopošana nākamam mācību gadam.

 

5.

Jūnijs - Ziedu mēnesis.

 

6.

Nedēļas grāmata