Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Jaunumi

Grozījumi noteikumos par ēdināšanas pabalstiem
2021-10-18

           Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 9. septembrī pieņēma lēmumu “Par brīvpusdienu un ēdināšanas pabalstu nodrošināšanu izglītojamajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā”, saskaņā ar kuru tika noteikta brīvpusdienu vai ēdināšanas pabalsta pārtikas paku veidā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā. Lēmuma 2. punktā noteikts, ka pārtikas paku saturs tiek veidots desmit darba dienām. Ministru kabinets 2021. gada 28. septembrī pieņēma noteikumus Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi), saskaņā ar kuriem spēku zaudēja Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. MK noteikumu 192. punktā noteikts, ka izglītojamam mājas karantīnu noslēdz pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs. Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus augstākminētajā lēmumā, nosakot pārtikas paku satura veidošanu piecām darba dienām un mainot Lēmumā noteikto pārtikas paku vērtību. 

           15.oktobrī normatīvajos aktos ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas nosaka, ka pārtikas paku saturs tiek veidots piecām darba dienām saskaņā ar pārtikas tehnologa izstrādātu ēdienkarti, kas atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,  un pārtikas pakas vērtība nepārsniedz 7,50 EUR izglītojamajiem no 1. līdz 12. klasei. 

Infografikas par pabalstu piešķiršanu.