Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Ikšķiles vidusskola izsludina logopēda, informātikas un sākumskolas pedagogu vakances
2021-05-19

Informācija par logopēda vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

Darba laiks: 0.5 slodze (2 dienas) - 15 stundas

Darba alga: līdz 930.00 EUR par 1 likmi (30.stundas)

Būtiskākie darba pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu, attīstības dinamikas izpēti;
 • nodrošināt izglītojamiem individuālas nodarbības;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam;
 • sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem;
 • plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;
 • iesaistīties iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei.
 • Skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)

Prasības:

·  otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja logopēda/speciālā pedagoga kvalifikācija;

·  atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;

 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Logopēda pedagoga vakancei” līdz 2021.gada 10.jūnijam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

xxx

 

Informācija par sākumskolas pedagoga vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 1 slodze

Darba alga: no 930.00 EUR par 1 likmi (30 stundas)

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt sākumskolas un pagarinātas grupas skolotāja pienākumus;
 • Sadarboties ar citiem sākumskolas skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Sākumskolas pedagoga vakancei” līdz 2021.gada 10.jūnijam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

xxx

 

Informācija par informātikas pedagoga vakanci

Darba līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 1 slodze

Darba alga: no 930.00 EUR par 1 likmi (30 stundas)

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot informātikas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „ Informātikas pedagoga vakancei” līdz 2021.gada 10. jūnijam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.