Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process visām klasēm turpinās attālināti.

 

Jaunumi

Skola dalās ar pieredzi
2021-02-18

      Žurnāla "Skolas  Vārds" februāra numurā ir publicēts raksts "Ko skolotāji mācās cits no cita". Šajā rakstā mūsu skolas direktora vietniece izglītības jomā 1.-4.klasēm Solvita Zirne kopā ar citu skolu pārstāvjiem dalās savā pieredzē par skolotāju savstarpējo sadarbību, mācīšanos un prasmju pilnveidošanu.

      Tā kā izdevums tiek piedāvāts tikai abonentiem, piedāvājam iepazīties ar fragmentu no šī raksta:

     Ikšķiles  vidusskolas  direktores  vietniece  Solvita  Zirne  stāsta,  ka  “savstarpējās  sadarbības  un  mācīšanās  pirmsākumi  meklējami  jau  pirms  daudziem  gadiem,   kad   sākumskolas   metodiskajā   komisijā   izvirzījām  prioritāti  –  savstarpējā  sadarbība,  lai  skolotāji varētu atbalstīt cits citu, dot padomus, izvirzīt priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai, stundas efektivitātes paaugstināšanai, mācās reflektēt par savu darbu. Īpašu akcentu liekot dažādu metodisko materiālu izstrādei, to prezentēšanai metodiskajā komisijā, daloties pieredzē ar kursos iegūtajām zināšanām.

    Šobrīd esam izveidojuši paralēlklašu un mācību priekšmetu pedagogu sadarbības grupas, kurās pedagogi izstrādā:

 • vienotus vērtēšanas kritērijus visos mācību priekšmetos;
 • pārbaudes darbu veidošanas principus;
 • kvalitatīvus pārbaudes un patstāvīgos darbus ( skolā ir izveidota elektroniskā ideju krātuve);
 • tematiskos plānus, plāno savu sadarbību, lai saskaņotu līdzīgu tematu mācīšanu;
 • semestrī 2 integrētas mācību stundas, kuras visi iesaistītie pedagogi vada (individuāli vai pārī), veic analīzi, pilnveido. Savas veidotās stundas sadarbības grupas prezentē citiem kolēģiem metodiskās komisijas sanāksmēs (filmē stundu fragmentus, veido foto arhīvus);
 • vecāku dienām integrētas stundas (1 reizi semestrī), kur skolotāju lomā iejūtas izglītojamo vecāki.

Šādas dienas domātas, lai ar pārmaiņām mācību procesā tiktu iepazīstināti arī izglītojamo vecāki, viņiem veidotos izpratne par notiekošajiem procesiem.

     Ļoti  veiksmīga  ir  savstarpējā  mācīšanās,  jo  mācību  stundu  saraksts  ir  izveidots  tā,  lai  vienā  klasē varētu  vienlaicīgi  strādāt  2  pedagogi,  īpaši  aktuāli tas ir šajā mācību gadā – katrs pāris pēc sev izveidotas sistēmas ik pa laikam uzņemas vadošā skolotāja lomu,  otrs  –  palīga  lomu.  Skolotāji  radoši  sadarbojas,  viņiem  ir  interesanti,  viens  no  otra  profesionāli  pilnveidojas. Ieguvēji ir ne tika skolotāji, bet arī izglītojamie.  Īpaši  neparastas,  bet  ne  mazāk  nozīmīgas  bija  arī  mācību  stundas  attālinātajā  procesā,  kad  skolotāji,  kuri  atradās  pašizolācijā,  katrs  no  savām  mājām  kopā  izveidoja  un  vadīja  tiešsaistes  stundas  skolēniem,  kuri  savukārt  mācījās  skolā,  bet  viņus  pieskatīja skolotāja palīgs vai klases audzinātājs.

    Skolā  ir  ieviesta  arī  savstarpējās  mācību  stundu  vērošanas  sistēma,  pedagogiem  ir  vieglāk  identificēt  labās  prakses  piemērus  savās  mācību  stundās  un  citu  kolēģu  darbībā.  Pedagogi  sāk  formulēt  savas   profesionālās pilnveides vajadzības (ko es kā profesionālis vēlos vai ko man ir nepieciešams uzlabot savā darbībā?). Pēc individuālajām sarunām, apkopojot informāciju, skolas vadība var redzēt kopīgās pedagogu vajadzības, kas palīdz saplānot profesionālās pilnveides kursus vai seminārus, kā arī atklāt katra individuālās vajadzības, kuras var pilnveidot, maksimāli izmantojot iekšējos resursus. Piemēram, direktora vietnieks izglītības jomā, dodoties vērot stundas, lai diagnosticētu skolotāju izaugsmes dinamiku un/ vai vajadzības, atklātu  labās  prakses  piemērus,  filmē  kādu  no  stundas  daļām,  lai  to  izmantotu  stundas  analīzes  laikā  un  veidotu mācību materiālu – ideju krātuvi citiem skolotājiem.

    Pirms  atklāto  stundu  vadīšanas  katrs  skolotājs  izvēlas  efektīvas  stundas  elementus,  ko  viņš  veiksmīgi īsteno savās mācību stundās un vēlas citiem parādīt, skolotāji pierakstās pie cita kolēģa uz stundas vērošanu atbilstoši savai profesionālās pilnveides vajadzībai. Skolotāji paši saskaņo stundas vērošanas datumu. Ir izstrādāti savstarpējas mācību stundu vērošanas īstenošanas nosacījumi:

 1. vismaz 1 mācību stundu nepieciešams parādīt citiem kolēģiem un vienu mācību stundu vērot pie cita kolēģa katru  semestri;
 2. izmantot izstrādāto mācību stundu vērošanas pieeju un instrumentus;
 3. pēc stundas – profesionālās pieredzes saruna pēc vērotajām mācību stundām, izmantojot „3P: Paslavē! Piedāvā! Pajautā!” formātu.

    Jau daudzus gadus pēc kārtas Ikšķiles sākumskolas pedagogi citu novadu un pilsētu, piemēram, Rīgas, Pierīgas, Lielvārdes, Ķeguma sākumskolas skolotāji ir vadījuši atklātās stundas ar dažādiem mērķiem, dažādos formātos – stundu vada 1 skolotājs, integrētās mācību stundas, kuras vada viens skolotājs vai pārī ar kādu, notiek savstarpējs dialogs par redzēto, kā arī meistarklases „Es gribu Tev pastāstīt...”, kurās iepazīstina ar izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, veidotajām integrētajām stundām, pieredzi sadarbībā ar skolēnu, klasi, vecākiem un skolotājiem.

   Šajā mācību gadā skolā ieviesām:

 • sensorās pastaigas – skolotājs kopā ar atbalsta komandas pārstāvi vai citu skolotāju apmēram 5 - 10 minūtes iet pie kolēģa un vēro klases un skolotāja darbu, piemēram, ierosināšanas vai refleksijas fāzi;
 • problēmrisināšanas grupas vai supervīzijas darbību, kuru var apmeklēt ikviens pedagogs brīvprātīgi, pēc nepieciešamības, risināt radušos problēmu vai uzklausīt, dalīties pieredzē ar līdzīgas problēmsituācijas risināšanas metodiku. Tikšanās notiek reizi mēnesī, tās vada atbalsta komandas pārstāvji – psihologs un sociālais pedagogs, kā arī direktora vietniece izglītības jomā.

   Pedagogu vairākums tagad saprot principu „mācīties no savas un citu pieredzes”, saprot, ka ir dažādi stundu vērošanas modeļi. Viņi ir gatavi konstruktīvam, uz izaugsmi vērstam dialogam, gatavi tikties kopīgai jaunu ideju radīšanai un/vai problēmu risināšanai.”