Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Jaunumi

Noslēdzies skolas akreditācijas process
2021-04-16

Šajā saspringtajā laikā, kad notiek pakāpeniska kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana  pamatizglītībā un vidusskolā un mācību process tiek organizēts attālināti,  Ikšķiles vidusskolas kolektīvs no 15.februāra  līdz 26. februārim godam izturēja nopietnu pārbaudījumu – izglītības iestādes akreditācijas procesu. Komisijas ekspertes vērtēja izglītības iestādes un 11 izglītības programmu īstenošanas kvalitāti. Kopumā 7 jomas, kas sastāv no 17 vērtēšanas kritērijiem:

  1. mācību saturs – iestādes īstenotās programmas;
  2. mācīšana un mācīšanās;
  3. izglītojamo sasniegumi;
  4. atbalsts izglītojamajiem;
  5. izglītības iestādes vide;
  6. izglītības iestādes resursi;
  7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Visos 17  akreditācijas komisijas vērtēšanas kritērijos  ir vērtējums  – Labi.

         Protams, akreditācijai nav speciāli jāgatavojas, bet ikdienā jāstrādā tā, lai akreditācija varētu norisināties jebkurā brīdī un tai būtu pozitīvs rezultāts. Šis process  gan šobrīd prasa nedaudz citādākas aktivitātes, nekā  ir bijis ierasti. Iepriekš eksperti ieradās iestādē, lai apskatītu telpas, runātos ar direktori, iestādes vadības komandu, pašvaldības pārstāvjiem, pedagogiem, atbalsta komandu, skolēniem un vecākiem klātienē, bet šoreiz viss notika attālināti Zoom vidē. Eksperti  veica intervijas, situāciju analīzes par pedagoģijas, skolvadības un izglītības iestādes aktuālās darbības jautājumiem, dokumentācijas izpēti, virtuālo ekskursiju pa skolu, EDURIO aptauju pedagogiem, vecākiem un izglītojamiem un tiešsaistē pieslēdzās 35 mācību stundām. Patiešām bija vērts ieskatīties mūsu pedagogu profesionāli veidotājās skolēncentrētajās  tiešsaistes mācību stundās, kurās viņi parādīja, cik daudz un dažādas prasmes, iemaņas un metodes ir apguvuši nepilna gada laikā,  kas noteikti klasiskā mācību procesā nebūtu tik ātri noticis. To arī ļoti atzinīgi novērtēja akreditācijas eksperti. Bet, protams, cena, par kādu šī pieredze iegūta, ir diezgan augsta.

Akreditācijas eksperti savā ziņojumā īpaši izcēla Ikšķiles vidusskolas stiprās puses:

  1. Izglītības iestāde kā kopienas centrs ar noturīgām tradīcijām, kas veicina piederības izjūtu gan iestādei, gan vietējai sabiedrībai.
  2. Izglītības iestādes padomes loma iestādes un vecāku sadarbības veicināšanā.
  3. Pašvaldības  institūciju mērķtiecīga un sistēmiska sadarbība ar mērķi sniegt kvalitatīvu atbalstu izglītojamiem problēmsituācijās.

Protams, ir arī ieteikumi kā uzlabot un pilnveidot mācību procesu, iestādes darba organizāciju, savstarpējās sadarbības prasmes un  iestādes fizisko vidi. Mēs esam gatavi jauniem mērķiem, izaicinājumiem un nesavtīgam darba cēlienam!

Ar lepnumu varam paziņot, ka Izglītības kvalitātes valsts dienesta  2021.gada 7.aprīļa sēdes  lēmums ir akreditēt Ikšķiles vidusskolu uz 6 gadiem.

“Katrs “PALDIES”, pateikts no sirds, ir motivācija turpmākajai rīcībai.”

PALDIES Ikšķiles novada pašvaldībai par atbalstu, sadarbību un izturību!

PALDIES  Ikšķiles vidusskolas direktorei, visiem pedagogiem un atbalsta komandai par izturību, savstarpējo atbalstu, sadarbību, zinātkāri, radošumu, nesavtīgumu ikdienas darbā  un aktīvo līdzdalību skolas darba plānošanā!

PALDIES skolas padomei un vecākiem par atbalstu, līdzdalību, līdzatbildību, sapratni, pozitīvo novērtējumu un konstruktīvu kritiku, kas vērsta uz skolas darba organizācijas pilnveidi un attīstību!

PALDIES  skolēnu pašpārvaldei un visiem skolēniem par izturību, attieksmi, sadarbību, līdzatbildību un līdzdalību mācību procesā!

PALDIES ikvienam un ikkatram, kurš ir piedalījies mērķtiecīgas,  pozitīvas, drošas, draudzīgas, radošas, atvērtas un  atpazīstamas Ikšķiles vidusskolas veidošanā!

                          Ikšķiles vidusskolas direktora vietnieku vārdā – S.Zirne