Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Izglītības iestāžu darbinieku pieredzes brauciens uz Zviedriju
2019-11-07

Piedaloties projektā “Change process managment in education system”, tika apmeklēta Zviedrijas pilsēta Kalmāra.  Kalmārā iepazinām izglītības sistēmu, pārvaldes  formas, principus un vidi, kas cieši saistīta ar pakāpenību pārejā no vienas izglītības pakāpes uz nākamo. Projekta ietvaros guvām iespēju iepazīsties ar iestāžu ikdienas darbu, (darba organizācijas formām),  kā arī dzirdēt par sadarbību starp izglītības pārvaldi un iestādēm. Tā ir sistēmiska plānošana visos izglītības posmos, lai respektētu katra bērna/ skolēna/ studenta individuālos sasniegumus, spējas, balstoties uz katra indivīda interesēm.

Vizītes laikā apmeklējām vairākas vispārējās izglītības iestādes, iepazīstot izglītības sistēmu no pirmsskolas līdz vidusskolai un  pārrunājām kopīgo un atšķirīgo mūsu izglītības sistēmā. Īpaša vērība tiek pievērsta bērna pašvadītas mācīšanās formām, kuras tiek pilnveidotas jau 20 gadu garumā. Katra izglītības posma beigās, tiek veidots bērna spēju izvērtējums, kurš tiek nodots nākamajā izglītības pakāpē, lai nodrošinātu pēctecību un pakāpenību.

Apmeklējām vairākas pirmsskolas izglītības iestādes, kur iepazinām darba plānošanu, kas balstīta uz rūpīgu katras dienas plānošanu, kur visi bērni iestādē ir katra iestādes pedagoga atbildība – kopīgas ik rīta pedagogu sarunas, kur tiek noskaidrotas individuālās bērnu grupas intereses temata ietvaros, atbilstošas aktivitāšu izvēles noteiktu prasmju apguvei un  vienojas par dienas kopīgiem mērķiem. Aktīva bērnu darbība tiek organizēta visas dienas garumā, gan telpās, gan svaigā gaisā. Aktivitātēm svaigā gaisā ir veidotas mācību zonas, kur bērniem ir iespēja izvēlēties mācību zonu, lai aktivizētu kādas noteiktas prasmes.

Sākumskolas posmā bērni mācās skolā, mājas darbs ir ne biežāk kā reizi nedēļā un parasti tas saistīts ar kādu notikumu vērojumu, situācijas analīzi vai notikuma prezentāciju.

Vizītes laikā pārrunājām un dalījāmies savā pieredzē par pedagoģiskā darba organizāciju Ikšķiles novadā, izglītības iestādēs.

Paldies pašvaldībai un Izglītības pārvaldei par piedāvāto iespēju, redzēt rūpīgi plānotu, pēctecīgu, uz pašvadītu mācīšanos vērstu procesu visos izglītības posmos. Paldies!

Projekta komandas vārdā

Inese Frīdenberga PII “Urdaviņa”