Aktuāli!

Skolas kanceleja darbu atsāk 11.augustā.

Skolas bibliotēka atvērta no 17.augusta.

 

Notikumi

Konfliktu risināšanas veids – mediācija Latvijas tiesvedības sistēmā.
2019-12-27

Pie Ikšķiles vidusskolas 9.a un 9.b klašu skolēniem sociālo zinību šī gada noslēguma mācību stundā “Par tiesu varu Latvijā” viesojās un ar savu pieredzi dalījās mūsu novadniece Viktorija Portere, sertificēta mediatore, zvērināta advokāte. Skolēni varēja ne tikvien vairāk uzzināt par mediācijas izmantošanu tiesvedībā, bet arī gūt pieredzi par profesiju daudzveidību tiesu sistēmā. Visi ar interesi sekoja piemēriem par mediācijas izmantošanas iespējām.

Nodarbības ievadā Viktorija Portere iepazīstināja ar mediācijas definīciju un jēdziena skaidrojumu:“ Mediācija ir inovatīva intelektuāla sarunu vešanas un konfliktu risināšanas tehnoloģija, kuras pamatā ir zinātniskas metodes, paņēmienu kompleksi un procedūras, vidutāja vadībā. Atbilstoši Latvijas Republikas Mediācijas likumam “Mediācija – brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.” Pēc būtības mediācija ir jauna cilvēku savstarpējo attiecību veidošanas filozofija un jauna uzvedība konfliktu situācijās, kas saistīta ar cilvēka uztveri kā sabiedrības autonomo vienību, kurai ir tiesības izvēlēties savu rīcību un nest par to atbildību. Mediācijas sociālais mērķis ir atgriezt cilvēcei komunikācijas un attiecību vērtību, risināt konfliktu.”

Turpinājumā tika sniegts ieskats  Mediācijas procedūrā:

  • Mediatora iepazīšanās ar pusēm un pušu iepazīstināšana ar mediācijas būtību, mediatora lomu, sarunu noteikumu izstrāde;
  • Puses izstāsta savu skatījumu uz konfliktu un ieskicē savu redzējumu, kā to noregulēt;
  • Mediators kopā ar pusēm ( kopīgās sesijās vai atsevišķās sesijās) atrod un izrunā pušu patiesās vajadzības un intereses, kas tika aizskartas , kas bija par pamatu konfliktam;
  • Mediators kopā ar pusēm meklēt variantus konflikta risinājumam;
  • Tiek noformēta vienošanās - parasti tāda vienošanās tiek pildīta brīvprātīgi, bet ja ne, tad atkarībā no tā, kā tā ir noformēta, ir iespējama piespiedu izpilde.

Viktorija uzsvēra, ka “mediācijas pamatprincipi ir brīvprātība, piedaloties mediācijas procesā, pušu sadarbība un vienlīdzība, konfidencialitāte, mediatora neitralitāte, objektivitāte, atbalsts abām konflikta pusēm.”

Mediatora galvenais uzdevums nav lēmuma pieņemšana konfliktā iesaistīto pušu vietā, bet gan vadīt pušu komunikāciju ar mērķi, lai nodrošinātu pušu savstarpējo sapratni, izveidot atmosfēru, kas kalpotu konstruktīvām sarunām, mazinātu negatīvās emocijas (jo emocijas aizver ausis), atjaunotu zaudēto komunikāciju starp pusēm, palīdzētu pusēm saprast savas pietiesās intereses, atbalstīt konflikta risināšanas varianta meklēšanā.

Mediācija patiecoties tās unikalitātei tiek uzskatīta par procedūru, kas var pilnībā izbeigt konfliktu, veicina puses  panākt konflikta risinājumu, kas apmierinātu abas konflikta puses un uztvert mediācijas procesu kā taisnīgu un virzītu uz visu konfliktā iesaistīto interesēm.

Mediācija ir konfliktu risināšanas veids, kur netiek samazināta pašvērtība, bet gan tā tiek atgūta, atjaunojot psiholoģiskos un intelektuālos resursus konflikta risinājuma meklēšanai un atbildības uzņemšanās.

Uzstāšanās noslēgumā Viktorija Portere sniedza visiem novada iedzīvotājiem svarīgu informāciju:

“2020.gadā ar janvāri tiks piedāvāti valsts apmaksātie mediācijas pakalpojumi ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadu vecumam strīdu risināšanā. Šī projekta ietvaros tiks apmāktas piecas mediācijas stundas pie sertificēta mediatora, kas ir iekļauts projektā.”

Vairāk informācijas un pieteikšanās uz līdzdalību šajā projektā pie sertificētas mediatores Viktorija Porteres ( tālr. 29221053, epasta adrese – viktorija.portere@gmail.com, www.portere.lv) vai www.sertificetimediatori.lv

Sandra Erinovska, Ikšķiles vidusskolas sociālo zinību skolotāja

Viktorija Portere, sertificēta mediatore, zvērināta advokāte