Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Pieredzes apmaiņas semināri sākumskolā
2020-02-11

Ceļš ir dzīve. Itin viss, ko mēs dzīvē darām, veido ceļu.

Jaunu zināšanu gūšana, dalīšanās savā pieredzē un pārdzīvojumos - tas viss iekustina mūs un liek aktīvi darboties, un tas ir ceļš uz panākumiem un atzinību. Jebkuras jaunas zināšanas nāk par labu katram no mums.

Šodienas mērķus var sasniegt, sadarbojoties komandā ar kolēģiem, darbojoties profesionālajās komandās un atverot durvis, lai mācītos viens no otra.

2020.gada 4. februārī un 11. februārī Ikšķiles vidusskolas sākumskolā notika Labās prakses un pieredzes apmaiņas semināri “Efektīva mācību stunda”: 4. februārī tika rādītas 2 integrētas mācību stundas 2. klasē - tēma “Radi” – dominante latviešu valoda, kuru veidoja un vadīja A. Katkovska un K. Garklāva.  Semināru apmeklēja Ikšķiles novada Izglītības, sporta un jaunatnes lietu  pārvaldes vadītāja p.i. L.Šmite, Tīnūžu sākumskolas un Ķiparu nama” pedagogi.

11.februārī tika rādītas 4 integrētas mācību stundas -1.d klasē - tēma “Cilvēka ķermeņa daļas” – dominante latviešu valoda, kuru  veidoja un vadīja G. Aleksandroviča, stundā piedalījās pedagoga palīgs V.Flintere. 3.d klasē - tēma “Teātris” – dominante – latviešu valoda, stundu veidoja un vadīja- I.Radziņa – Sproģe, S.Zirne. 4. klasēs tēma – “Dzīvnieki” stundu veidoja 4. klašu skolotājas, 4.c klasē stundu vadīja S.Skujiņa un S.Kamša, bet 4.e klasē R.Rudzīte. Semināru apmeklēja Lielvārdes, Ķeguma un Ropažu novada sākumskolas pedagogi un Ikšķiles novada “Ķiparu nams” pedagogs.

Dalīšanās pieredzē un savstarpējās sadarbošanās, stundu vērošanas pieredze ir viena no kompetencēm, kā pilnveidot pedagogu profesionalitāti. Ikšķiles vidusskolas pedagogi klašu grupās vai pāros visu šo mācību gadu veido mācību stundas, vada, vēro un sarunājas par savu mācīšanas pieredzi un kopā meklē risinājumus. Regulāri izvērtē savu ietekmi uz skolēnu mācīšanos un analizē, kas jāmaina savā pieejā, lai panāktu plānoto skolēnu izaugsmi. Ļoti svarīgi ir ievērot katra bērna pieredzi, zināšanas un prasmes, intereses, individuālās spējas un  attīstības līmeni. Ņemot to vērā, pedagogam pārdomāti ir jāizvēlas vai jāgatavo uzskate vai /un  izdales materiāli, ar kuriem darbojoties tiks sasniegts plānotais rezultāts. Darba organizācijas forma ir individuāls darbs, darbs nelielās apakšgrupās vai patstāvīgā darbība – interešu centros. Rezultātu sasniegšana notiek atbilstoši katra bērna individuālajām spējām, bērna un pedagoga (-u) veiksmīga sadarbība un  pedagogu savstrapējās sadarbības rezultāts.

Esam pārliecināti, ka metodiskais darbs skolā ir mērķtiecīgu pasākumu kopums, kas norit saskaņā ar katras skolas darba prioritātēm un uzdevumiem konkrētam laika posmam – gan strādājot klasē, gan risinot profesionālas sarunas ar kolēģiem skolā un ārpusskolas.

Atgriezeniskā saite: pēc vērojumiem kolēģes no citām mācību iestādēm izteica atzinīgus vārdus mūsu iestādes pedagogiem par pedagogu savstarpējās sadarbības formām, radošo izdomu, par augsto profesionalitāti un pacietību, strādājot ar dažādiem bērniem, un novērtēja, ka ļoti akcentēta ir bērnu praktiskā darbošanās, pašvadīta mācīšanās. Pārliecinājās, ka rezultāta sasniegšanā ļoti svarīga ir savstarpējā  sadarbība gan ar citiem pedagogiem, gan ar atbalsta personālu.

Mūsu ieguvumi:

1.  Ilgākā laika periodā, skolotājiem savstarpēji daloties pieredzē, sadarbojoties un izmēģinot dažādas mācīšanās stratēģijas, veidojas daudz stabilāks pamats paliekošām pārmaiņām.

2.  Pašapliecināšanās!

3.  Iemēģinātas prasmes!

4.  Iespējas un laiks pašanalīzei!

5.  Radošuma aktivizēšana!

6.  Idejas darbam!

Skolas veiksmīgu attīstību veicina atvērtība, vēlme izvērtēt agrāk pašsaprotamus pieņēmumus, patstāvīgi un atsaucīgi skolotāji!

Paldies visiem pedagogiem par atsaucību, profesionalitāti, radošumu, uzdrīkstēšanos un sadarbību!

Īpašs paldies S.Viļumai un “Puķuzirnim” par skanīgo sagaidīšanu un K.Garklāvai par māksliniecisko noformējumu!

 

Direktores vietniece izglītības jomā 1.– 4. klasēs: Solvita Zirne

 

Ieskatam foto skolas galerijā.